Przejdź do treści

IV Sesja Rady Miejskiej Turku

Data posiedzenia
11-07-2024, godz. 15:00
Miejsce posiedzenia
Sala im. Solidarności w Turku

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • 2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
 • 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024.
 • 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024 – 2036.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/193/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2024.
 • 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXX/432/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Turek.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydacie na ławnika w wyborach uzupełniających do sądu na kadencję 2024-2027.
 • 10. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
 • 11. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 • 12. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Turku oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • 13. Zapytania i interpelacje.
 • 14. Wolne wnioski i komunikaty.
 • 15. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej Turku.