Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Seweryn Chrostek

Seweryn Chrostek

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 215, przynależność: Komitet Wyborczy Wyborców Romualda Antosika

Status: powołany - 18.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Komunalna i Rozwoju Miasta stała II/9/18 członek
Komisja Rewizyjna stała II/9/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
5 Naprawa chodnika przy ulicy Jedwabniczej interpelacja 2020-09-17
6 informacja ws. strefy płatnego parkowania interpelacja 2020-09-17
40 Naprawa nawierzchni drogi na ulicy Radosnej i Placu Kilińskiego interpelacja 2020-04-22 2020-05-04
45 Zmiana organizacji ruchu na ulicy Kwiatowej interpelacja 2020-05-27 2020-06-04
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-11-26 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2021 rok. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/70/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Turku. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Turek. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku
2020-12-17 16:56:06 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXVIII sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2020-12-17 17:05:25 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 – 2032. XXVIII sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2020-12-17 17:15:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek. XXVIII sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2020-12-17 17:12:37 Autopoprawka do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek XXVIII sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2020-12-29 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Wniosek radnego Grzegorza Wojtczaka w sprawie zamiany kolejności punktów porządku obrad z 7 na punkt 8. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2020-12-29 Wprowadzenie punktu : Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/213/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Głosowanie porządku obrad XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Wniosek formalny radnego Macieja Aniołczyka o zakończenie dyskusji. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2021. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2021. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Miejskiej Turek. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/213/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Autopoprawka do uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032. XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Turek przy realizacji zadania zmiany wielkości obszaru granic aglomeracji Turek. XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Miejskiego w Turku. XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Autopoprawka do uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Autopoprawka do uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XII/130/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Turkowski Klub Senior+ w Turku. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas nieoznaczony. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Turku na osiedlu przy ul. Górniczej w Turku. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2024”. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2024”. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-07-27 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXIV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-07-27 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032. XXIV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-07-27 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. XXIV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-07-27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących. XXIV sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 16:49:16 Wprowadzenie punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. XXX sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2021-02-09 16:51:49 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 16:53:32 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 18:51:36 Podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie radnego Rady Miejskiej Turku. XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 19:21:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025 dla Gminy Miejskiej Turek. XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 19:24:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Turek. XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 19:27:19 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 19:32:01 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2021. XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 19:34:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/113/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 21:16:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 21:18:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 21:23:35 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-02-09 16:47:25 Wniosek radnego Grzegorza Wojtczaka o wykluczenie z porządku obrad punktu 7 i przeniesienie na kolejną sesję Rady Miejskiej Turku XXX sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2021-02-09 16:44:40 Wniosek radnego Grzegorza Wojtczaka o przesunięcie pkt 13,14,15 po punkcie 7. XXX sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2021-02-09 21:22:18 Autopoprawka do uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXX sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-03-04 16:22:28 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/225/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. XXXI sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-03-04 16:25:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXI sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-03-25 16:41:21 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 16:42:34 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 17:52:48 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 17:55:51 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 17:58:09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 17:59:54 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 18:19:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2021 roku”. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 19:05:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 19:08:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Turek. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 17:50:57 Autopoprawka do uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 17:46:00 Wniosek formalny Pawła Borowskiego o przerwanie dyskusji. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 19:02:24 Poprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. dotycząca paragrafu 1 XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 19:04:19 Poprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych dotycząca paragrafu 2. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2021-03-25 19:14:34 Wniosek radnego Grzegorza Wojtczaka o odczytanie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Turku za rok 2020. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku przeciw
2021-03-25 19:35:46 Wniosek radnego Pawła Borowskiego o zakończenie dyskusji. XXXII Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za