Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jerzy Pionke

Jerzy Pionke

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 298, przynależność: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Status: powołany - 18.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała II/9/18 członek
Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska stała II/9/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
33 Podrzucanie śmieci na pas zieleni przy ulicy 650-lecia interpelacja 2020-01-15 2020-01-22
49 Remont dojazdu na ulicy Dąbrowskiego interpelacja 2020-05-27 2020-06-04
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-11-26 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2021 rok. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/70/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Turku. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-11-26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Turek. XXVII Sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2020-12-29 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Wniosek radnego Grzegorza Wojtczaka w sprawie zamiany kolejności punktów porządku obrad z 7 na punkt 8. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Wprowadzenie punktu : Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/213/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Głosowanie porządku obrad XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku
2020-12-29 Wniosek formalny radnego Macieja Aniołczyka o zakończenie dyskusji. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku
2020-12-29 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2021. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2021. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Miejskiej Turek. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku
2020-12-29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/213/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek. XXIX Sesja Rady Miejskiej Turku
2020-10-22 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032. XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Turek przy realizacji zadania zmiany wielkości obszaru granic aglomeracji Turek. XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. XXVI sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-10-22 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Miejskiego w Turku. XXVI sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2020-09-17 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Autopoprawka do uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Autopoprawka do uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XII/130/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. XXV sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Turkowski Klub Senior+ w Turku. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas nieoznaczony. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Turku na osiedlu przy ul. Górniczej w Turku. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2024”. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2024”. XXV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-09-17 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. XXV sesja Rady Miejskiej Turku
2020-07-27 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020. XXIV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-07-27 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032. XXIV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-07-27 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. XXIV sesja Rady Miejskiej Turku za
2020-07-27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących. XXIV sesja Rady Miejskiej Turku za
2021-03-04 16:22:28 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/225/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. XXXI sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2021-03-04 16:25:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXI sesja Rady Miejskiej Turku za