Przejdź do treści

Marcin Derucki

Zdjęcie: Marcin Derucki
Zdjęcie: Marcin Derucki

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 197
Przynależność
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMUALDA ANTOSIKA
Dyżury

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-14

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 17:22:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej Turku I Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2024-05-06 18:44:40 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Turku I Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2024-05-07 11:56:33 Powołanie komisji skrutacyjnej w wyborach na Przewodniczącego Rady Miejskiej Turku I Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2024-05-07 11:59:10 Powołanie komisji skrutacyjnej w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Turku I Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2024-05-07 12:04:43 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktów: - punkt 8 - wybór wiceprzewodniczących rady - punk 9 - wolne wnioski, komunikaty - punkt 10 - Zakończenie sesji Rady I Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2024-05-07 12:06:08 Przyjęcie 3-osobowego składu komisji skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej Miasta Turku za
2024-05-14 16:52:51 Wprowadzenie punktu: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 16:55:26 Wprowadzenie punktu: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024 – 2036. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 16:57:10 Zmiana kolejności punktów porządku obrad: "Wolne wnioski i komunikaty" oraz "Zakończenie II sesji Rady Miejskiej Turku" . II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 16:58:10 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 19:05:09 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 19:18:29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024 – 2036. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 20:46:21 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku i określenie składu osobowego. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 20:42:16 Kandydatura radnego Dariusza Kałużnego do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 20:40:31 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:04:36 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku i określenia składu osobowego. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 20:59:57 Kandydatura radnego Henryka Kacprzaka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 20:58:46 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 20:54:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 20:52:37 Kandydatura radnego Dariusza Kałużnego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2024-05-14 20:51:54 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:08:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:07:31 Kandydatura radnego Henryka Kacprzaka na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:06:58 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:26:07 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Turku oraz określenia przedmiotu ich działania i maksymalnego składu liczbowego tych komisji. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:36:16 Kandydatura radnego Zbigniewa Korzeniowskiego do Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:34:32 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:50:49 Kandydatura radnej Marty Kiszewskiej do Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:50:10 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:00:40 Kandydatura radnego Mariusza Drzewieckiego do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:59:48 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:08:22 Kandydatura radnego Włodzimierza Bujałę do Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:07:26 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:16:06 Kandydatura radnej Elżbiety Niespodziańskiej do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:15:27 Zamknięcie listy kandydatów do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:21:14 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:27:07 Kandydatura radnego Zbigniewa Korzeniowskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:31:06 Kandydatura radnego Grzegorza Wojtczaka na Przewodniczącego Komisji Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2024-05-14 22:34:15 Kandydatura radnego Mariusza Drzewieckiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:40:12 Kandydatura radnego Radosława Idzikowskiego na Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:43:02 Kandydatura radnej Elżbiety Niespodziańskiej na Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:26:36 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:44:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 23:44:04 Poprawka w projekcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Turku, w którym § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika, na które składa się: 1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 430 zł brutto ( słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych brutto), 2) dodatek funkcyjny w kwocie 3 450 zł brutto ( łownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych brutto), 3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2 086 zł brutto ( słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych brutto), 4) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4 164 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote brutto). II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 23:44:59 Poprawka w projekcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Turku, w którym § 3 otrzymuje brzmienie: Traci moc uchwała Nr XLIII/286/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza miasta Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 23:45:27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:51:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 16:56:33 Wprowadzenie punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 16:42:11 Wniosek formalny radnego Grzegorza Wojtczaka o wycofanie punktu 13 z porządku obrad. II Sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2024-05-14 20:42:53 Kandydatura radnego Zbigniewa Korzeniowskiego do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 20:43:53 Kandydatura radnej Emilii Swenderskiej do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 20:44:34 Kandydatura radnego Mariana Marczewskiego do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 20:45:07 Kandydatura radnego Marcina Deruckiego do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 20:53:22 Kandydatura radnego Marcina Deruckiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:00:27 Kandydatura radnego Arkadiusza Tomczyka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 21:01:07 Kandydatura radnego Karola Serafińskiego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 21:01:51 Kandydatura radnego Mariusza Drzewieckiego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:03:19 Kandydatura radnego Radosława Idzikowskiego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:08:02 Kandydatura radnego Karola Serafińskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2024-05-14 21:37:31 Kandydatura radnej Marioli Kadrzyńskiej-Siwek do Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:40:27 Kandydatura radnego Pawła Borowskiego do Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:40:59 Kandydatura radnego Mariusza Drzewieckiego do Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:41:26 Kandydatura radnego Dariusza Kałużnego do Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 21:41:58 Kandydatura radnego Mikołaja Sulkowskiego do Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 21:44:19 Kandydatura radnej Joanny Maciejewskiej do Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 21:51:53 Kandydatura radnego Marcina Deruckiego do Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:52:37 Kandydatura radnego Henryka Kacprzaka do Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:52:54 Kandydatura radnego Włodzimierza Bujały do Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 21:53:27 Kandydatura radnego Grzegorza Wojtczaka do Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 21:54:19 Kandydatura radnego Mariana Marczewskiego do Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 21:55:21 Kandydatura radnego Dariusza Kałużnego do Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 22:01:06 Kandydatura radnej Marioli Kadrzyńskiej-Siwek do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:01:39 Kandydatura radnej Emilii Swenderskiej do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:02:24 Kandydatura radnej Marty Kiszewskiej do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:02:52 Kandydatura radnej Marioli Pacześnej do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 22:03:23 Kandydatura radnego Jacka Sulkowskiego do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 22:03:52 Kandydatura radnego Pawła Kwiatkowskiego do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 22:08:56 Kandydatura radnej Elżbiety Niespodziańskiej do Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:09:25 Kandydatura radnej Joanny Maciejewskiej do Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 22:10:04 Kandydatura radnego Pawła Kwiatkowskiego do Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 22:10:33 Kandydatura radnego Grzegorza Wojtczaka do Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 22:10:56 Kandydatura radnego Pawła Borowskiego do Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:11:49 Kandydatura radnego Radosława Idzikowskiego do Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:16:48 Kandydatura radnego Henryka Kacprzaka do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:17:24 Kandydatura radnego Radosława Idzikowskiego do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:18:02 Kandydatura radnego Zbigniewa Korzeniowskiego do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:18:40 Kandydatura radnego Mikołaja Sulkowskiego do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 22:19:07 Kandydatura radnego Arkadiusza Tomczyka do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 22:19:31 Kandydatura radnej Marioli Pacześnej do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku wstrzymujący się
2024-05-14 22:27:31 Kandydatura radnej Joanny Maciejewskiej na Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2024-05-14 22:31:34 Kandydatura radnego Włodzimierza Bujały na Przewodniczącego Komisji Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:30:41 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Komunalnej i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:34:33 Kandydatura radnego Jacka Sulkowskiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2024-05-14 22:33:48 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Oświaty , Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:39:39 Kandydatura radnego Pawła Kwiatkowskiego na Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2024-05-14 22:39:02 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:42:35 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:50:35 Kandydatura Włodzimierza Bujały na przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. II Sesja Rady Miejskiej Turku za
2024-05-14 22:51:05 Kandydatura Dariusza Kałużnego na przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. II Sesja Rady Miejskiej Turku przeciw
2024-05-14 22:50:01 Zamknięcie listy kandydatów na przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. II Sesja Rady Miejskiej Turku za