Przejdź do treści

III Sesja Rady Miejskiej Turku

Data posiedzenia
25-06-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Sala im. Solidarności w Turku

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • 2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 • 4. Rozpatrywanie raportu o stanie gminy za 2023 rok:
  • 4a. przedstawienie raportu;
  • 4b. debata nad przedstawionym raportem;
  • 4c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2023 rok.
 • 5. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za rok 2023:
  • 5a. informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu, sprawozdaniu finansowym oraz stanie mienia komunalnego,
  • 5b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  • 5c. odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku o udzieleniu absolutorium burmistrzowi,
  • 5d. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • 5e. dyskusja,
  • 5f. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2023,
  • 5g. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego”.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Turek.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miejskiej Turek.
 • 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024.
 • 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024 – 2036.
 • 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024 – 2036.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Turku, ustalenia przedmiotu jej działania i określenia składu osobowego.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Turek i uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku.
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 • 17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
 • 18. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2022-2025 za rok 2023.
 • 19. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
 • 20. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 • 21. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Turku oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • 22. Zapytania i interpelacje.
 • 23. Wolne wnioski i komunikaty.
 • 24. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej Turku.